Academia - Education Center WordPress Theme

Version 2.3 - 2019-01-18

Version 2.2 - 2019-01-12

Version 2.1 - 2018-07-12

Version 2.0 - 2017-04-17

Version 1.6 - 2016-05-05

Version 1.5 - 2016-04-23

Version 1.4 - 2016-04-18

Version 1.3 - 2016-04-09

Version 1.2 - 2016-03-16

Version 1.1 - 2016-02-27

Version 1.0.0 - 2016-02-20